X SESJA RADY GMINY SIEDLISKO

w dniu 2019-11-28, godz. 13:00

I.CZĘŚĆ PIERWSZA

/- Sprawy regulaminowe

/- otwarcie sesji i powitanie

/- stwierdzenie prawomocności

/- zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad

/- zatwierdzenie porządku obrad

Głosowanie (- zatwierdzenie porządku obrad)

/II. CZĘŚĆ DRUGA

.1.Zgłoszenie wniosków i interpelacji

.2.Zapytania sołeckie

.3.Podjęcie uchwał w sprawie:

/a) nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Siedlisko

Głosowanie (a) nieodpłatnego przekazania nieruchomoś...)

/b) nieodpłatnego przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Siedlisko

Głosowanie (b) nieodpłatnego przekazania nieruchomoś...)

/c) ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat

Głosowanie (c) ustalenia zasad sprzedaży komunalnych...)

/d) przyjęcia"Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

Głosowanie (d) przyjęcia"Rocznego programu współprac...)

/e) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Głosowanie (wniosku o wycofanie uchwały z porządku o...)

/f) przystąpienia Gminy Siedlisko do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020

Głosowanie (f) przystąpienia Gminy Siedlisko do real...)

/g) zmian do uchwały Nr IX/95/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej

Głosowanie (g) zmian do uchwały Nr IX/95/2019 z dnia...)

/h) zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko

Głosowanie (h) zamiany Statutu Sołectwa Siedlisko)

/i) zmiany Statutu Sołectwa Bielawy

Głosowanie (i) zmiany Statutu Sołectwa Bielawy)

/j) zmiany Statutu Sołectwa Różanówka

Głosowanie (j) zmiany Statutu Sołectwa Różanówka)

/k) zmiany Statutu Sołectwa Borowiec

Głosowanie (k) zmiany Statutu Sołectwa Borowiec)

/l) zmiany Statutu Sołectwa Piękne Katy

Głosowanie (l) zmiany Statutu Sołectwa Piękne Katy)

/ł) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (ł) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.)

.4.Sprawozdanie Wójta Gminy Siedlisko w okresie międzysesyjnym.

.5.Zatwierdzenie protokołu Nr IX/2019 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Nr IX/2019 z pos...)

/III. CZĘŚĆ TRZECIA

1.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.

2.Sprawy różne.

3.Zakończenie obrad sesji.