IX SESJA RADY GMINY SIEDLISKO

w dniu 2019-10-30, godz. 13:00

I.CZĘŚĆ PIERWSZA

-sprawy regulaminowe

-otwarcie sesji i powitanie

-stwierdzenie prawomocności

-zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad

-zatwierdzenie porządku obrad

Głosowanie (zatwierdzenie porządku obrad)

II.CZĘŚĆ DRUGA

1.Zgłoszenie wniosków i interpelacji.

2.Zapytania sołeckie.

3.Przeprowadzenie wyboru ławnika do Sądu Powszechnego:

a)powołanie komisji skrutacyjnej,

Głosowanie (liczby członków komisji skrutacyjnej)Głosowanie (wybranego składu komisji skrutacyjnej)

b)przedstawienie Regulaminu głosowania,

c)przeprowadzenie głosowania tajnego.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję w latach 2020-2023,

Głosowanie (wyboru ławników do Sądu Powszechnego w...)

b)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Głosowanie (określenia wysokości stawek podatku od n...)

c)określenia wysokości stawek od środków transportowych,

Głosowanie (określenia wysokości stawek od środków t...)

d)przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej,

Głosowanie (przyznania diet dla sołtysów i zwrotu ko...)

e)zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok.)

5.Analiza oświadczeń majątkowych.

6.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

1.Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/2019 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Nr VIII/2019 z p...)

III.CZĘŚĆ TRZECIA

.1.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.

.2.Sprawy różne.

.3.Zakończenie obrad sesji.