VIII SESJA RADY GMINY SIEDLISKO

w dniu 2019-09-30, godz. 13:00

1.Sprawy regulaminowe

-otwarcie sesji i powitanie

-stwierdzenie prawomocności

-zgłoszenie i odczytanie uwago do porządku obrad

Głosowanie (wycofania z porządku obrad punktów ł, m,...)

-zatwierdzenie porządku

Głosowanie (zatwierdzenie porządku)

2.Zgłoszenie wniosków i interpelacji.

3.Zapytania sołeckie.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosloskiego subObszaru Funkcjonalnego.

Głosowanie (Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowo...)

b.Zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję w latach 2020-2023.

Głosowanie (Zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego...)

c.Ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Solina na kadencję w latach 2020-2023.

Głosowanie (Ustalenia Regulaminu głosowania w wybora...)

d.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlisku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Siedlisku.

Głosowanie (Stwierdzenia przekształcenia dotychczaso...)

e.Stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Siedlisku wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku.

Głosowanie (Stwierdzenia zakończenia działalności Pu...)

f.Wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/56/2019 Rady Gminy Siedlisko z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siedlisko oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Wprowadzenia zmian do uchwały Nr VII/56/...)

g.Zmiany uchwały nr XXXVI/236/2018 Rady Gminy Siedlisko z dnia 29 maja 2018 r., w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siedlisko.

Głosowanie (Zmiany uchwały nr XXXVI/236/2018 Rady Gm...)

h.Zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko.

Głosowanie (Zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko.)

i.Zamiany Statutu Sołectwa Bielawy.

Głosowanie (Zamiany Statutu Sołectwa Bielawy.)

j.Zmiany Statutu Sołectwa Różanówka.

Głosowanie (Zmiany Statutu Sołectwa Różanówka.)

k.Zmiany Statutu Sołectwa Borowiec.

Głosowanie (Zmiany Statutu Sołectwa Borowiec.)

l.Zmiany Statutu Sołectwa Piękne Kąty.

Głosowanie (Zmiany Statutu Sołectwa Piękne Kąty.)

ł.Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta...)

m.Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta...)

n.Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta...)

o.Ustalenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlisku.

Głosowanie (Ustalenia dotacji dla Ochotniczej Straży...)

p.Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól-Miasto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Biura ds. Transportu Zbiorowego.

Głosowanie (Udzielenia pomocy finansowej w formie do...)

r.Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól-Miasto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w ramach projektu pn.:" Przyjazna Komunikacja Publiczna- Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego.

Głosowanie (Udzielenia pomocy finansowej w formie do...)

s.Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Nowa Sól-Miasto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w ramach projektu pn.:" Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego".

Głosowanie (Udzielenia pomocy finansowej w formie do...)

t.Zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn.:"Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Siedlisko".

Głosowanie (Zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarst...)

u.Wyrażenia opinii o możliwości umorzenia udzielonych z budżetu gminy pożyczek.

Głosowanie (Wyrażenia opinii o możliwości umorzenia...)

w.Dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Dotacji celowej na dofinansowanie prac k...)

y.Zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok.)

5.Sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.Zatwierdzenie protokołu VII/2019 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu VII/2019 z posie...)

7.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.

8.Sprawy Różne.

9.Zakończenie posiedzenia.