VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Siedlisko

w dniu 2019-06-27, godz. 13:00

I.Otwarcie sesji i powitanie

a.stwierdzenie prawomocności

b.zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wykreślenia punktu...)

c.zatwierdzenie porządku obrad

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porzą...)

1.Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

2.Wręczenie nagrody Wójta Gminy dla ucznia klasy III gimnazjum z najwyższą średnią ocen

3.Wręczenie nagrody Wójta Gminy dla ucznia klasy VIII szkoły podstawowej z najwyższą średnią ocen

4.Zgłoszenie wniosków i interpelacji

5.Zapytanie sołeckie

6.Debata nad raportem o stanie Gminy Siedlisko za 2018 r.

7.Podjęcie uchwał w sprawie

a.wotum zaufania dla Wójta Gminy Siedlisko

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla...)

b.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siedlisko za 2018 rok

Głosowanie (Głosowanie w sprawie rozpatrzenia i zatw...)

c.udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siedlisko za wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absoluto...)

d.ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siedlisko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Głosowanie (Głosowanie w sprawie ustalenia planu sie...)

e.określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Głosowanie (Głosowanie w sprawie określenia zasad na...)

f.zmiany Statutu Sołectwa Siedlisko

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Sołe...)

g.zmiany Statutu Sołectwa Bielawy

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Sołe...)

h.zmiany Statutu Sołectwa Różanówka

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Sołe...)

i.zmiany Statutu Sołectwa Borowiec

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Sołe...)

j.zmiany Statutu Sołectwa Piękne Kąty

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmiany Statutu Sołe...)

k.powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie (Głosowanie w sprawie powołania zespołu d...)

l.ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Głosowanie (Głosowanie w sprawie ustalenia zasad i t...)

ł.przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przyjęcia dotacji z...)

m.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli

Głosowanie (Głosowanie w sprawie przekazania środków...)

n.ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku do wywozu 1 m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

Głosowanie (Głosowanie w sprawie ustalenia stawki do...)

o.zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zmian uchwały budże...)

8.Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Siedlisko za rok 2018

9.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018

10.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

11.Zatwierdzenie protokołu Nr VI/2019 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenia proto...)

12.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie

13.Sprawy różne

14.Zakończenie obrad sesji