V SESJA RADY GMINY SIEDLISKO

w dniu 2019-03-29, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności.

3.Zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad.

4.Zatwierdzenie porządku obrad.

Głosowanie (zatwierdzenie porządku obrad)

5.Zgłoszenie wniosków i interpelacji radnych.

6.Zapytania sołeckie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 18 lutego 2019 roku, sygn. akt PR Pa 331.2019, na Uchwałę Nr X/124/03 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym-sołectwom Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania nagród z budżetu Gminy Siedlisko za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom Szkół Publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlisko.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Siedlisko.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa Bielawy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Różanówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Piękne Katy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu sołectwu Borowiec.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania prz...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlisko.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia St...)

17.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlisku za rok 2018.

18.Sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

19.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

20.Zatwierdzenie protokołu Nr IV/2019 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Nr IV/2019 z pos...)

21.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.

22.Sprawy różne.

23.Zakończenie obrad sesji.