IV SESJA RADY GMINY SIEDLISKO

w dniu 2019-02-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i powitanie

2.Stwierdzenie prawomocności.

3.Zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad

4.Zatwierdzenie porządku obrad

Głosowanie (Zatwierdzenie porządku obrad)

5.Zgłoszenie wniosków i interpelacji.

6.Zapytania sołeckie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siedlisko

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siedlisko na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie:Gminnego Prog...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Siedlisko w 2019 roku

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Pr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „R...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/7/2018 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Rady Gminy Siedlisko

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zasad przyzn...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie:zatwierdzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2019-2029

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej...)

16.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Siedlisko.

17.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

18.Zatwierdzenie protokołu Nr III/2018 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko.

Głosowanie (Zatwierdzenie protokołu Nr III/2018 z po...)

19.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie.

20.Sprawy różne.

21.Zakończenie obrad sesji.