III sesja Rady Gminy Siedlisko

w dniu 2018-12-20, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i powitanie

2.Stwierdzenie prawomocności

3.Zgłoszenie i odczytanie uwag do porządku obrad

Głosowanie (głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

4.Zgłoszenie wniosków i interpelacji

5.Zapytania sołeckie

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siedlisko

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Siedlisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z utworzeniem stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/150/2016 Rady Gminy w Siedlisku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku o umorzenia udzielonej z budżetu gminy pożyczki

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Siedlisko na 2019 rok

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlisko na lata 2019-2029

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku przy Placu Zamkowym nr 23 na dz. nr 1076/1 w miejscowości Siedlisko”

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko”.

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Siedlisko na rok 2019

Głosowanie (głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w...)

22.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym

23.Zatwierdzenie protokołu Nr II/2018 z posiedzenia sesji Rady Gminy Siedlisko

Głosowanie (głosowanie w sprawie zatwierdzenia proto...)

24.Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania sołeckie

25.Sprawy różne

26.Zakończenie obrad sesji