I sesja Rady Gminy Siedlisko

w dniu 2018-11-23, godz. 10:00

1.Powitanie przez Wójta

2.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Radnego Seniora

3.Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku

4.Złożenie ślubowania przez radnych

5.Uchwalenie porządku obrad

Głosowanie (uchwalenia porządku obrad I sesji Rady G...)

6.Wręczenie Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze wójta

7.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy

8.Wybór przewodniczącego Rady Gminy Siedlisko (godz. 10:20 - przerwa 10 min., godz. 10:36 - przerwa 5 min.)

Głosowanie (zamknięcia listy kandydatów na Przewodni...)Głosowanie (przyjęcia składu komisji skrutacyjnej)Głosowanie (przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczą...)Głosowanie (podjęcia uchwały stwierdzającej wybór Pr...)

9.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora

10.Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy (godz. 10:50 - przerwa 10 min., godz. 11:10 przerwa 5 min.)

Głosowanie (zamknięcie listy kandydatów na zastępcę...)Głosowanie (przyjęcie składu komisji skrutacyjnej)Głosowanie (przyjęcia regulaminu wyboru zastępcy Prz...)Głosowanie (podjęcia uchwały stwierdzającej wybór za...)

11.Sprawy różne

12.Zakończenie obrad sesji